Featured Publications

Virtual exhibitions

Staticstic

Wojciech Bereowicz Wojciech Breowicz (16.I.1902 – 24.I.1966) – poeta, publicysta, dziennikarz, nauczyciel, działacz ruchu ludowego (w międzywojniu związany z W. Witosem), żołnierz-ochotnik.

Urodził się we wsi Osobnica w okolicach Jasła, jako poeta zadebiutował w roku 1920 wierszem pt. Do młodzieży opublikowanym w czasopiśmie Młoda Polska.Autor m. in. tomiku poetyckiego Echa wiejskie (1928), a także książek takich jak: Zamek Odrzykoński (1928), Ciernisty szlak (1932), Z prochu ziemi (1947), Ślady Piasta pod Piniorami (1961), i in. Był współorganizatorem wychodzącego w latach 30 ubiegłego wieku, w Naprawie koło Jordanowa, czasopisma Wieś − Jej Pieśń oraz współtwórcą Związku Literatów Ludowych.

 

W roku 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii, gdzie działał jako nauczyciel oraz organizator polskich szkół w Paranie, a także redagował czasopisma polonijne. Jako działacz polonijny wydał m. in. Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934) oraz broszurę o położeniu polskich chłopów emigrantów w Brazylii pt. Łazarzu wstań (1935). Pod koniec II wojny światowej piastował stanowisko prezesa Związku Ochotników Polskich z Ameryki Południowej oraz (od 1944 r.) walczył w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. W. Sikorskiego.

 

Swe wspomnienia z wychodźstwa ogłosił w 1947 r. na łamach gazety Rolnik Polski. Jego nazwisko pojawiło się również na łamach wydawanego w Polsce tygodnika literackiego Wieś jak również Zielonego Sztandaru, Orki, Nowej Kultury, 7dni w Polsce, Chłopskiej Drogi etc. W latach 1948-1958 był redaktorem wydawanego w Kurytybie czasopisma Siewca, zaś na ziemiach rodzimych współtwórcą pierwszej na terenie powiatu krośnieńskiego gazety-jednodniówki Ludowiec Podkarpacki, wydawanej przez zespół redakcyjny w składzie: J. Stanisz, A. Gerlaszyński, J. Siciński, W. Breowicz.

 

W 1957 r. podczas wizyty w Polsce odwiedził m. in. rodzinną wieś Osobnica co zaowocowało napisaniem wiersza pt. Odrodzenie powrót zaś na obczyznę podsumował obszernym cyklem reportaży dotyczących ówczesnej Polski drukowanych w Siewcy,jak również codziennej prasie brazylijskiej.

 

Zmarł na emigracji w Kurytybie w 1966 r.

 

Tematem wierszy, korespondencji, wspomnień i artykułów Wojciecha Breowicza są przede wszystkim kwestie związane z życiem wychodźcy na emigracji. Mimo trudnej sytuacji, tak politycznej jak również gospodarczej, w jakiej przyszło mu tworzyć początkowo wzorując się na dziełach takich artystów jak W. Syrokomla, M. Konopnicka, J. Kasprowicz, oraz W. Orkan w niedługim czasie wypracował własny oryginalny warsztat poetycki. O jego talencie wśród ówczesnych pisarzy nich świadczy chociażby fakt, iż jego literackim poczynaniom patronowali i niejednokrotnie o nich pisali wybitni profesorowie oraz badacze i krytycy literatury ludowej w osobach m. in. Franciszka Bujaka, Stanisława Pigonia, oraz Karola Ludwika Konińskiego.

 

W zbiorach PBC:

 

Ślady Piasta pod Piniorami : szkic z dziejów wychodźstwa polskiego w Brazylii Łazarzu wstań! […] : sprawy społeczne i oświatowe w Ivahy
    
Echa wiejskie : poezje Zamek Odrzykoński
    
Wybór utworów. T. 1. Wiersze Wybór utworów. T. 2. Trzy etapy : pamiętnik

 

Bibliografia:

  1. Bliźniak E., Wojciech Breowicz ludowy pisarz i poeta, "Widnokrąg: tygodnik społeczno-kulturalny", Nr 24 (1969), s. 2.
  2. Olcha A., Słowo wstępne [w:] Breowicz W., Wybór utworów, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, s. 5-8.
  3. Olcha A., Bibliografia [w:] Breowicz W., Wybór utworów, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, s. 9-12.
  4. Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną, Słowo wstępne [w:] Breowicz W., Śladami Piasta pod Piniorami, Warszawa, Wydawnictwo „Polonia” 1961, s. 5-9.

Internet:

  1. http://szebnie.archiwa.org/aktualnosci.php?id=4 (08.11.2011)
  2. http://szebnie.archiwa.org/zasoby.php?id=465 (08.11.2011)

Opracowanie tekstu wprowadzającego: Agata Rak

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Recently added

Poll

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Login

register

Newsletter

To receive new information subscribe to the newsletter.

Discussion board

  • No posts to display.
The portal of Podkarpacka Digital Library was created within the project realisation called „ Podkarpacka Digital Library” cofinanced from the Regional Development European Fund within the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship from 2007 to 2013 and the budget of Self-government of Podkarpackie Voivodeship.

The new portal of PBC fulfils the informative and communicational function and is a software repository of the digital objects stored in an electronic forms of books, magazines and other documents copies.
Service created by Consortium PBC