Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) jest projektem tworzenia cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury regionu zainicjowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie współtworzenia PBC podpisano 17 lipca 2007 r.

 

Z biegiem lat grono konsorcjantów powiększyło się o kolejnych uczestników -> lista


Projekt  PBC ma charakter otwarty  i  mogą przystępować do niego placówki kultury, nauki i oświaty oraz inne instytucje zainteresowane publikowaniem piśmiennictwa w Internecie. Zachęcamy do współpracy w ramach PBC, tekst porozumienia o współpracy oraz wzór oświadczenia o przystąpieniu do PBC zamieszczono poniżej:

 

 1. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 17 lipca 2007 r. [tekst ujednolicony uwzględniający aneks z dnia 4 sierpnia 2008 r. oraz aneks z dnia 3 grudnia 2012 r.]
 2. Oświadczenie o przystąpieniu do porozumienia o współpracy nad tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej - wzór


Główne cele projektu:

 1. Utrwalenie w formie cyfrowej i udostępnianie w Internecie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem dorobku piśmienniczego województwa podkarpackiego.
 2. Scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych w regionie.
 3. Ochrona i archiwizacja zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.
 4. Promowanie piśmiennictwa społecznego, kulturowego i naukowego regionu Podkarpacia.

 

 

Zasoby PBC udostępniane są w następujących kolekcjach:

 

Dziedzictwo kulturowe - kopie wybranych, cennych zbiorów bibliotecznych m.in.: starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartografii, książek i czasopism wydanych przed 1945 r.


W ramach kolekcji Dziedzictwo Kulturowe wyodrębniono następujące zbiory:

 • Starodruki
 • Rękopisy
 • Grafika
 • Mapy
 • Muzykalia
 • Książki (1801-1945)
 • Cymelia

 

Regionalia - cyfrowe wersje książek i czasopism, a także zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, rękopisów oraz dokumentów życia społecznego dotyczących województwa podkarpackiego, a także ziem dawnej Galicji oraz wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.

 

Wśród zbiorów regionalnych wyodrębniono następujące kolekcje:

 • Dokumenty Życia Społecznego
 • Pocztówki
 • Fotografie
 • Pisma urzędowe
 • Bibliografie

 

Materiały naukowe i dydaktyczne - cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii, zeszytów naukowych publikowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w innych ośrodkach naukowo-dydaktycznych regionu.

 

Materiały naukowe i dydaktyczne to między innymi:

 • Skrypty
 • Monografie
 • Rozprawy doktorskie

 

Gazety i czasopismacyfrowe wersje periodyków i innych wydawnictw ciągłych ze szczególnym uwzględnieniem czasopism regionalnych i lokalnych, a także wydawnictw uczelni podkarpackich.


W ramach kolekcji wyodrębniono następujące zbiory:

 • Gazety i czasopisma dawne
 • Gazety i czasopisma po 1945 r.
 • Czasopisma uczelniane

 

Pigonianum – kolekcja dzieł z domowej biblioteki prof. Stanisława Pigonia - wybitnego polonisty i uczonego, miłośnika literatury polskiej XIX w. Kolekcja zawiera unikatowe dzieła z domeny publicznej dokumentujące życie i badania literackie XIX i XX w., w szczególności: opracowania, monografie, dokumenty życia społecznego, referaty; wiele z nich zdobią dedykacje od autorów, ofiarodawców i przyjaciół Profesora oraz jego odręczne zapiski na marginesach książek.

 

Maria Konopnicka - kolekcja dzieł Marii konopnickiej - wybitnej polskiej poetki, nowelistki, krytyka literackiego, publicystki i tłumaczki; jak również publikacji innych autorów dotyczących jej osoby. Zbiór zawiera m. in. unikatowe dzieła w postaci rękopisów, pierwodruków, a także rękopiśmiennych korespondencji pisarki. Niektóre egzemplarze książek opatrzone są odręcznymi dedykacjami poetki.

W ramach kolekcji wyodrębniono następujące zbiory:

 • Nowele i opowiadania
 • Poezje
 • Poematy i fragmenty dramatyczne
 • Literatura dziecięca
 • Publicystyka
 • Przekłady
 • Muzykalia
 • Opracowania życia i twórczości
 • Korespondencje
 • Dedykacje
 • Dyplomy

Forum Dyskusyjne

 • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0