Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) jest projektem tworzenia cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury regionu zainicjowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie współtworzenia PBC podpisano 17 lipca 2007 r.

 

Z biegiem lat grono konsorcjantów powiększyło się o kolejnych uczestników -> lista


Projekt  PBC ma charakter otwarty  i  mogą przystępować do niego placówki kultury, nauki i oświaty oraz inne instytucje zainteresowane publikowaniem piśmiennictwa w Internecie. Zachęcamy do współpracy w ramach PBC, tekst porozumienia o współpracy oraz wzór oświadczenia o przystąpieniu do PBC zamieszczono poniżej:

 

 1. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 17 lipca 2007 r. [tekst ujednolicony uwzględniający aneks z dnia 4 sierpnia 2008 r. oraz aneks z dnia 3 grudnia 2012 r.]
 2. Oświadczenie o przystąpieniu do porozumienia o współpracy nad tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej - wzór


Główne cele projektu:

 1. Utrwalenie w formie cyfrowej i udostępnianie w Internecie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem dorobku piśmienniczego województwa podkarpackiego.
 2. Scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych w regionie.
 3. Ochrona i archiwizacja zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.
 4. Promowanie piśmiennictwa społecznego, kulturowego i naukowego regionu Podkarpacia.

 

 

Zasoby PBC udostępniane są w następujących kolekcjach:

 

Dziedzictwo kulturowe - kopie wybranych, cennych zbiorów bibliotecznych m.in.: starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartografii, książek i czasopism wydanych przed 1945 r.


W ramach kolekcji Dziedzictwo Kulturowe wyodrębniono następujące zbiory:

 • Starodruki
 • Rękopisy
 • Grafika
 • Mapy
 • Muzykalia
 • Książki (1801-1945)
 • Cymelia

 

Regionalia - cyfrowe wersje książek i czasopism, a także zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, rękopisów oraz dokumentów życia społecznego dotyczących województwa podkarpackiego, a także ziem dawnej Galicji oraz wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.

 

Wśród zbiorów regionalnych wyodrębniono następujące kolekcje:

 • Dokumenty Życia Społecznego
 • Pocztówki
 • Fotografie
 • Pisma urzędowe
 • Bibliografie

 

Materiały naukowe i dydaktyczne - cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii, zeszytów naukowych publikowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w innych ośrodkach naukowo-dydaktycznych regionu.

 

Materiały naukowe i dydaktyczne to między innymi:

 • Skrypty
 • Monografie
 • Rozprawy doktorskie

 

Gazety i czasopismacyfrowe wersje periodyków i innych wydawnictw ciągłych ze szczególnym uwzględnieniem czasopism regionalnych i lokalnych, a także wydawnictw uczelni podkarpackich.


W ramach kolekcji wyodrębniono następujące zbiory:

 • Gazety i czasopisma dawne
 • Gazety i czasopisma po 1945 r.
 • Czasopisma uczelniane

 

Pigonianum – kolekcja dzieł z domowej biblioteki prof. Stanisława Pigonia - wybitnego polonisty i uczonego, miłośnika literatury polskiej XIX w. Kolekcja zawiera unikatowe dzieła z domeny publicznej dokumentujące życie i badania literackie XIX i XX w., w szczególności: opracowania, monografie, dokumenty życia społecznego, referaty; wiele z nich zdobią dedykacje od autorów, ofiarodawców i przyjaciół Profesora oraz jego odręczne zapiski na marginesach książek.

 

Maria Konopnicka - kolekcja dzieł Marii konopnickiej - wybitnej polskiej poetki, nowelistki, krytyka literackiego, publicystki i tłumaczki; jak również publikacji innych autorów dotyczących jej osoby. Zbiór zawiera m. in. unikatowe dzieła w postaci rękopisów, pierwodruków, a także rękopiśmiennych korespondencji pisarki. Niektóre egzemplarze książek opatrzone są odręcznymi dedykacjami poetki.

W ramach kolekcji wyodrębniono następujące zbiory:

 • Nowele i opowiadania
 • Poezje
 • Poematy i fragmenty dramatyczne
 • Literatura dziecięca
 • Publicystyka
 • Przekłady
 • Muzykalia
 • Opracowania życia i twórczości
 • Korespondencje
 • Dedykacje
 • Dyplomy

 

Jerzy Wygoda - kolekcja zdjęć związanego z Rzeszowem artysty fotografika.

 

Galicjana – zdigitalizowane zbiory dotyczące Galicji Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego woj. lwowskiego. Wśród galicjanów są m.in. książki i czasopisma dotyczące Lwowa, Drohobycza, Żółkwi, Sambora, Borysławia, Sokala, Stryja, Truskawca, Rawy Ruskiej, Złoczowa oraz ogólne opracowania traktujące o tej części Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich.

 

Podkarpacie – cyfrowe materiały dotyczące miast i miasteczek Podkarpacia oraz  lokalne czasopisma i dokumenty ulotne wydawane w regionie.

W ramach zbioru cyfrowe dokumenty przypisano do następujących kolekcji:

 • Brzozów
 • Dębica
 • Dukla
 • Głogów Młp.
 • Iwonicz Zdrój
 • Jarosław
 • Jasło
 • Kolbuszowa
 • Krosno
 • Lesko
 • Leżajsk
 • Lubaczów
 • Łańcut
 • Mielec
 • Pilzno
 • Przemyśl
 • Przeworsk
 • Ropczyce
 • Rzeszów
 • Sanok
 • Strzyżów
 • Tarnobrzeg

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – do kolekcji zaliczono sprawozdania, opracowania, statuty i inne dokumenty w formie cyfrowej dotyczące Towarzystwa.

 

Sprawozdania szkolne – kolekcja sprawozdań szkolnych wydawanych systematycznie przez gimnazja, szkoły realne, zawodowe i seminaria w Galicji. Stanowią ważne dokumenty z dziejów średniego szkolnictwa galicyjskiego drugiej połowy XIX w. i początku wieku XX.

 

Skorowidze, księgi adresowe, spisy, kalendarze – cyfrowe kopie różnorodnych indeksów, informatorów, zestawień tabelarycznych z danymi statystycznymi, spisami miejscowości, wykazami nazwisk i urzędów w dawnej Polsce. Do kolekcji włączono też drukowane kalendarze, almanachy i kalendaria rocznic.

 

Listy -  elektroniczny zbiór oryginalnych rękopiśmiennych listów różnych autorów. W zbiorze wyróżnić można bogatą kolekcję korespondencji, której adresatem był krytyk teatralny Józef Wiśniowski.

 

Publikacje uczestników i partnerów PBC – w ramach kolekcji wydzielono zbiory należące do bibliotek uczestniczących w konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz do innych instytucji partnerskich PBC.

 

Zbiory cyfrowe w PBC należą do następujących instytucji:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
 • Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Biblioteka Akademicka WSIiZ w Rzeszowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
 • Muzeum-Zamek w Łańcucie
 • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
 • Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 • Lwowska Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka NAN Ukrainy
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Wydawnictwo Łukasz Kleska
 • Muzeum i Archiwum Szkolne I LO w Dębicy
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Publikacje czytelników – elektroniczne dokumenty wprowadzone do PBC przez  użytkowników i czytelników.

 

Kolekcja zawiera publikacje następujących autorów:

 • Barańska Ewa
 • Breowicz Wojciech
 • Durak Piotr
 • Mazepa Leszek
 • Turbacz Danuta


Wszelkie publikacje udostępniane na platformie PBC mają uregulowane kwestie prawne w zakresie ochrony praw autorskich, a Zespół Koordynacyjny PBC dokłada wszelkich starań, aby uzyskiwać nowe licencje umożliwiające publikowanie w PBC dzieł współczesnych.


Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa powstała i jest rozwijana w oparciu o polski system do budowy bibliotek cyfrowych dLibra, opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

Forum Dyskusyjne

 • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0