Report a problem related to object: Kodeks postępowania karnego : podręcznik (w zarysie teoret.-praktycznym) dla p.p. sędziów, prokuratorów, asesorów, apl. sąd., sekretarjatów sąd. i prok., p.p. adwokatów, aplik. adwok. i obrońców sądów.; dla administracji ogólnej i specjalnej, policji okręgowej i powiatowej; samorządów miejsk. i gminnych; dla słuchaczów wydz. prawn. etc.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information