Deklaracja dostępności

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WiMBP w Rzeszowie:

Data publikacji strony internetowej: 2018.10.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.04.08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF i DjVu posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu OCR) i nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersja kontrastow,
 • mapa strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Janda, adres poczty elektronicznej bjanda@wimbp.rzeszow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna - Pracownia Digitalizacji, ul. Dąbrowskiego 58a:

 • Pracownia mieści się na parterze budynku mieszkalnego, w części handlowo-usługowej,
 • dostęp do Pracowni i sali szkoleniowej jest bezpośredni (wejście z poziomu chodnika),
 • drzwi wejściowe do lokalu otwierają się na zewnątrz w prawo,
 • wejście do sali szkoleniowej: z hallu drzwi po lewej stronie, otwierane do wewnątrz w lewo, natomiast do Pracowni Digitalizacji drzwi po prawej stronie hallu, otwierane do wewnątrz w prawo,
 • udział w szkoleniach przez osoby niepełnosprawne i na wózkach jest nieograniczony, szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodne poruszanie i przemieszczanie,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • brak wyjścia ewakuacyjnego.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji